jo's lieder

aawalt text mp3 
ässbebee text mp3 
angscht text mp3 
besserwüsser text mp3 
bier text mp3
brandschtifter text mp3 
buuchwee text mp3 
drükkebärger text mp3 
elai si text mp3 
eskimo text mp3
familie text mp3 
fraue text mp3 
gfoore text mp3
glükk text mp3
güne text mp3 
halbhärzig text mp3 
hoppihoo text mp3 
hunderti text mp3 
jooresziite text mp3 
kandidaat text mp3 
konsequänt text mp3 
lämpe (knatsch) text mp3 
läbesziit text mp3 
läbesziit (aber anderscht) text mp3 
liebschaft text mp3 
neeger text mp3 
nix (instrumental) mp3 
paradiis text mp3 
pflägheim text mp3 
mis zimmer text mp3 
riichtum text mp3 
schoggi text mp3 
schöpfig text mp3 
s'goot scho   mp3
sorglos text mp3 
tränning text mp3 
traum text mp3 
tschutte text mp3 
uf grund (instrumental) mp3 
uurue text mp3 
wösch text mp3 
wünsch text mp3 
z'ängi hose text mp3 
zämekumft text mp3 
ziit text mp3